ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ»

 

1. Η επωνυμία του σωματείου είναι: Σύλλογος Ελλαδιτών Ελεύθερης Αμμοχώστου.

2. Έδρα του σωματείου είναι το Παραλίμνι.

3. Οι σκοποί του σωματείου είναι:

    α. Η πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη των μελών.

    β. Η μεταξύ των μελών ανάπτυξη και καλλιέργεια του αισθήματος της αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας.

    γ. Προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων των μελών.

    δ. Η συμβολή στη δημιουργία ελεύθερού και δημοκρατικού πνεύματος και σεβασμού στον άνθρωπο.

    ε. Η καλλιέργεια και διάδοση των γραμμάτων και τεχνών,

    στ. Η καλλιέργεια και διάδοση του αθλητισμού και τον αθλητικού πνεύματος.

    ζ. Η ψυχαγωγία των μελών δια πνευματικών, εκδρομικών, αθλητικών, καλλιτεχνικών και άλλων εκδηλώσεων.

    η. Η ηθική και υλική ενίσχυση παντός αναξιοπαθούντος.

    θ. Το σωματείο δεν έχει καμιά σχέση με πολιτικά κόμματα και επαγγελματικές ή άλλες οργανώσεις.

4. Οι πιο πάνω σκοποί πραγματοποιούνται με κάθε νόμιμη πρόσφορη πράξη.

5 Το σωματείο διαλύεται στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από τον Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο του 1972 και σε τέτοια περίπτωση η περιουσία του θα περιέλθει όπου κρίνει η Γενική Συνέλευση σε πλήρη εξυπηρέτηση των σκοπών του.

6. Οι πόροι του σωματείου προέρχονται από τις συνδρομές και τα δικαιώματα εγγραφής των μελών, από τις διάφορες σύμφωνα με τους σκοπούς του σωματείου δραστηριότητες και από τις καλοπροαίρετες ενισχύσεις προς το σωματείο.

7. Μέλη μπορούν να γίνουν όλοι οι κάτοχοι ελληνικού διαβατηρίου, κάτοικοι επαρχίας Αμμοχώστου, που έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια ή πρώην Ελληνίδες υπήκοοι, πού έχασαν την υπηκοότητα λόγω γάμου,

8. Υποχρεώσεις των μελών:
    α. Τα μέλη του Συλλόγου καταβάλλουν μόλις εγγραφούν τα δικαιώματα εγγραφής εκ. €05,00 και μηνιαία συνδρομή εκ €02,00
    β. Η Γενική Συνέλευση δύναται με απόφασή της να αυξάνει τις ως άνω συνδρομές και τέλη.
    γ. Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν όλα τα μέλη, τα οποία είναι οικονομικά εντάξει.
    δ. Εάν μέλος καθυστερεί αδικαιολόγητα τη συνδρομή του πέρα των 6 (έξι) μηνών ειδοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο να την τακτοποιήσει.
    ε. Εάν παραλείψει να τακτοποιήσει τη συνδρομή του εντός 20 (είκοσι) ημερών από την αποστολή ειδοποίησης το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να τον διαγράψει.
    στ. Μέλος που έχει διαγραφεί για καθυστέρηση συνδρομών, εγγράφεται ξανά, αφού καταβάλλει όλες τις καθυστερημένες συνδρομές και εγκριθεί η εγγραφή του από το Δ.Σ.
    ζ. Σε περίπτωση που έχει περάσει περισσότερο από ένας χρόνος από την ημερομηνία διαγραφής του, για να επαναγραφεί κάποιος μέλος εξυπακούεται η καταβολή τον τέλους εγγραφής εκ Λ.Κ 3-.
    η. Τα μέλη του συλλόγου να συμβάλλουν στην προαγωγή των σκοπών του σωματείου, να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων και να εκτελούν τις υπηρεσίες που αναθέτονται σ' αυτά.
    θ. Όλα τα μέλη του συλλόγου που είναι οικονομικά εντάξει έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του Δ.Σ.

9. Διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ εκείνα τα μέλη που:

    α. Δεν τακτοποιούν τις οικονομικές υποχρεώσεις προς το σωματείο μετά από βεβαίωση του ταμία ότι πέρασαν 2 μήνες από την αποστολή ειδοποίησης να πληρώσουν.
    β. Παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους, που προβλέπονται από το άρθρο 8 μετά από απόφαση του Δ.Σ.
    γ. Οποιαδήποτε πράξη τους θεωρηθεί από το Δ.Σ ότι δεν έχει σχέση με την ιδιότητα του μέλους ή που πιθανόν να ζημιώσει την κοινωνική υπόσταση του σωματείου.
    δ. Αποχώρηση μέλους γίνεται με απλή αίτηση του αποχωρούντα, ο οποίος όμως είναι υποχρεωμένος να εξοφλήσει τις συνδρομές του μέχρι και τον μήνα που υπέβαλε την αίτηση αποχώρησης.

10. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το Ανώτατο Όργανο του σωματείου δηλ. οι αποφάσεις της υπερισχύουν των αποφάσεων άλλων οργάνων του σωματείου. Δικαίωμα παράστασης σ' αυτές έχουν τα μέλη που είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και αν πάλι προκύψει ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του προέδρου της Γενικής Συνέλευσης. Οι Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται με ανακοίνωση που περιέχει τα θέματα της Γ.Σ. μια εβδομάδα προηγουμένως.

11. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται οε Τακτικές, Έκτακτες και Καταστατικές.

Α. Τακτικές Συνελεύσεις
    α. Την Τακτική Συνέλευση συγκαλεί κάθε 1 έτος το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα στο Γενάρη μέρα Σάββατο ή Κυριακή.
    β. Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης διευθύνει ο Πρόεδρος της Γ.Σ. του οποίου η εξουσία εξαντλείται όταν περατωθούν οι εργασίες της Συνέλευσης, που τα υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο. Ο Γραμματέας και ο Πρόεδρος της Γ.Σ εκλέγονται από τα μέλη που παρευρίσκονται της Γ.Σ λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
    γ. Απαρτία αποτελούν τα 2/3 των μελών συν 1, αλλιώς αναβάλλεται η συνέλευση για την επόμενη εβδομάδα την ίδια και ώρα με αριθμό μελών το 1/2 συν 1. Αν και μετά τη δεύτερη σύγκληση της Συνέλευσης δεν επιτευχθεί απαρτία, δίδεται ημίωρη παράταση, οπότε απαρτία αποτελούν οι παριστάμενοι.
    δ. Στην ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. περιλαμβάνονται απαραίτητα ο απολογισμός του Δ.Σ., η έκθεση των ελεγκτών πάνω στον ισολογισμό, η εκλογή νέου Δ.Σ και εξελεγκτικής επιτροπής. Τα μέλη στη Γ.Σ μπορούν να βάλουν θέματα για συζήτηση.
    ε. Μετά το πέρας της Τακτικής Γ.Σ εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία 3μελής εφορευτική επιτροπή. Τα μέλη της Ε.Ε δεν πρέπει να είναι υποψήφιοι για Δ.Σ και εξελεγκτική επιτροπή. Η εξουσία της εφορευτικής επιτροπής παύει να ισχύει την ημέρα που το νέο εκλεγέν Δ.Σ συνέλθει σε σώμα.

Β. Έκτακτες Συνελεύσεις

    α. Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ στην περίπτωση που κρίνει σκόπιμη τη σύγκλησή της ή μετά από έγγραφη αίτηση προς το Δ.Σ των 3/4 των μελών του σωματείου με τις υπογραφές τους και εφ' όσον τα μέλη αυτά είναι οικονομικά εντάξει.
    β. Για την απαρτία ισχύουν τα στοιχεία του άρθρου 11 Αγ.
    γ. Η Συνέλευση επιλαμβάνεται μόνο του θέματος, για το οποίο έγινε η σύγκληση.
    δ. Τις εργασίες της Γ.Σ διευθύνει το Δ.Σ. Σε περίπτωση παραίτησης ή παύσης του Δ.Σ εκλέγεται προεδρείο στην περίπτωση του άρθρου 11 Αβ.

Γ. Καταστατική Γενική Συνέλευση
    α. Η καταστατική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Δ.Σ μετά από απόφαση που λαμβάνεται με σχετική πλειοψηφία των μελών του για τροποποίηση του καταστατικού και αφού το ζητήσουν εγγράφως και με υπογραφές το 1/2 συν 1 των μελών τον συλλόγου.
    β. Απαρτία αποτελούν τα 3/4 των .σελών τον συλλόγου.
    γ. Τα προεδρείο της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης είναι 3μελές και εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία.
    δ. Η εισήγηση για την τροποποίηση του καταστατικού γίνεται από τον πρόεδρο του Δ.Σ ή από το μέλος του συλλόγου που έχει ζητήσει εγγράφως την τροποποίηση του καταστατικού.

12. Εξελεγκτική Επιτροπή
Η Εξελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) είναι 3μελής και εκλέγεται από την Τακτική Συνέλευση για 1 έτος. Τα μέλη της Ε.Ε δεν πρέπει να είναι μέλη του Δ.Σ. Η Ε.Ε. έχει το δικαίωμα να ελέγχει τα οικονομικά του συλλόγου. Κατά τη Γενική Συνέλευση εκθέτει τον έλεγχό της για τον ισολογισμό. Μετά από αίτησή της το Δ.Σ είναι υποχρεωμένο σε 15 μέρες να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. για εξέταση θέματος οικονομικών ανωμαλιών.

13. Το Δ. Σ του Συλλόγου
Το Δ.Σ ασκεί τη Γενική Διοίκηση του σωματείου, τη Γενική εποπτεία επί του συνόλου των εργασιών του, σύμφωνα με τούς όρους του καταστατικού εκπροσωπεί μέσω του Προέδρου και του Γραμματέα του το σωματείο δικαστικά και εξώδικα και γενικά εκφράζει τη βούληση του σωματείου στις προς τα έξω σχέσεις του. Το Δ.Σ αποτελείται από 7 μέλη και εκλέγεται για 1 έτος από την τακτική Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν μέχρι 7 υποψηφίους. Σε περίπτωση κατά την οποία υποψήφιοι λαμβάνουν τον ίδιο αριθμό ψήφων, διενεργείται κλήρωση για ανάδειξη εκείνων, που θα καταλάβουν τις τελευταίες θέσεις του Δ.Σ. Το νέο Δ.Σ. αναλαμβάνει τη διαχείριση του Σωματείου σε 10 μέρες από τις εκλογές και στο ίδιο διάστημα εκλέγει τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γραμματέα, ταμία και τους 3 συμβούλους. Σε περίπτωση που χηρεύει μια θέση του Δ.Σ τη θέση καταλαμβάνει ο επόμενος επιλαχών. Αν όμως χηρεύουν περισσότερες από 3 θέσεις, το Δ.Σ συγκαλεί σε 15 μέρες έκτακτη Γ.Σ για διενέργεια εκλογών. Σε περίπτωση διενέργειας εκλογών πριν την κανονική λήξη της θητείας του Δ.Σ το νέο Δ.Σ εκλέγεται για το διάστημα μέχρι της συμπλήρωσης ενός χρόνου από την τελευταία τακτική Γενική Συνέλευση. Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά 1 φορά τουλάχιστον τον μήνα και έκτακτα όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον πρόεδρο ή από 4 τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα 5 από τα 7 μέλη του Δ.Σ. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και αν πάλι προκύψει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος τον προέδρου. Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει την διεκπεραίωση υποθέσεων σε απλά μέλη ή ειδικές επιτροπές απ' αυτά.

14. Καθήκοντα μελών του Δ.Σ
    α. Ο Πρόεδρος ασκεί την ανώτατη εποπτεία στις εργασίες του Δ.Σ και προεδρεύει των συνεδριάσεών του. Υπογράφει τα πρακτικά του Δ.Σ, κάθε έγγραφο που αφορά τις σχέσεις του σωματείου με τρίτους και γενικά κάθε έγγραφο που αφορά ουσιαστικά τη λειτουργία του σωματείου.
    β. Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ, εκτελεί την αλληλογραφία και φυλάττει τη σφραγίδα και τα αρχεία του σωματείου και μαζί με τον Πρόεδρο εκπροσωπεί το Δ.Σ δικαστικά και εξώδικα.
    γ. Σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος.
    δ. Ο Ταμίας για κάθε οικονομική πράξη εκδίδει διπλότυπη απόδειξη και καταχωρεί την πράξη στο βιβλίο ταμείου. Καταθέτει σε τράπεζα επ' ονόματι του σωματείου "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΑΔΙΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ" κάθε ποσό, που υπερβαίνει τις Λ.Κ 30. Πληρωμές άνω των Λ.Κ 10 πρέπει να γίνονται με επιταγή υπογεγραμμένη από τον Ταμία και τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο. Ο Ταμίας ευθύνεται προσωπικά για τα χρήματα που βρίσκονται στο ταμείο.
    ε. Μέλος του Δ.Σ που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχείς συνεδριάσεις του, εκπίπτει από το αξίωμά του μετά από απόφαση του Δ.Σ. για το αδικαιολόγητο.

15. Οι διατάξεις του παρόντος καταστατικού θα συμπληρώνονται από τις διατάξεις του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου του 1972 για οποιανδήποτε Τροποποίησή του.

16. Το παρόν καταστατικό εγκρίθηκε από την Συστατική Συνέλευση των Ιδρυτικών μελών του Συλλόγου στις 8 Μαΐου 1990, ως ο επισυνημμένος ενυπόγραφος κατάλογος των ιδρυτικών μελών.

WebSMS - Web design - Internet Marketing

sms offers 1

StanleyBet για πολλά κέρδη στο Παραλίμνι

stanleybet

Ελληνικό σουβλάκι από τον Σουκρή

soukris

Pledin με ένα τηλέφωνο σπίτι σας

37.jpg

Παραλίμνι, Αμμόχωστος